4th Quarter

BIODIVERSITY AND TRANSFER OF ENERGY IN AN ECOSYSTEM for Science Grade 8 Quarter 4 / Week 5

CELL DIVISION MITOSIS AND MEIOSIS for Science Grade 8 Quarter 4 / Week 2

DIGESTIVE SYSTEM Its Parts and Functions For SCIENCE Grade 8 Quarter 4 / Week 1

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 12.A Katapatan sa Salita at Gawa (Linggo: Una)

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 12.B Katapatan sa Salita at Gawa (Linggo: Ikalawa)

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 13.A Ang Seksuwalidad ng Tao (Linggo: Ikatlo)

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 13.B Ang Seksuwalidad ng Tao (Linggo: Ikaapat)

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 14.A Karahasan sa Paaralan (Linggo: Ikalima)

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 14.B Karahasan sa Paaralan ( Linggo: Ika-anim )

English Quarter 4 – Module 1a: Using Appropriate Grammatical Signals Suitable to Each Pattern of Idea Development: General to Particular and Claim and Counterclaim